Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

математика

Author: Tozievska Snezana
Description:
Keywords: мат за 4, , , , , , online teaching

Content:
Quiz:

1. Множествата се означуваат со
A) мали латински букви
B) големи латински букви
C) големи кирилични букви
D) Answer_4_(optional)

2. Множеството од букви со кои е запишано името ДРАГАНА се представува
A) {Д,Р,А,Г,А}
B) {Д,Р,А,Г,Н}
C) {Д,О,Р,А,Г,Н }
D) swer_4_(optional)

3. Дадено е множеството С={2,4,6,8} бројот на елементите е
A) б С= 2
B) б С= 4
C) б С= 6
D) Answer_4_(optional)

4. Операцијата што означува пресек на множествата А и В е
A) А %2b В
B) А / В
C) ниедно
D) Answer_4_(optional)

5. Бројот 256 се чита
A) двесте пеесет и шес
B) двестапедесетишест
C) двеста педесет и шест
D) Answer_4_(optional)

6. Множеството на броеви од осма десетка се
A) 80,81,82,83,84,85,86,87,88,89
B) 70,71,72,73,74,75,76,77,78,79
C) 60,61,62,63,64,65,66,67,68,69
D) Answer_4_(optional)

7. Во низата 698, 697, ______,695 недостасува бројот
A) 692
B) 690
C) 696
D) Answer_4_(optional)

8. Бројот 365 е
A) парен
B) непарен
C) реден
D) Answer_4_(optional)

9. При проверката на одземањето се користи
A) собирање
B) одземање
C) решавање
D) Answer_4_(optional)

10. Месната вредност на цифрата 8 во бројот 583 е
A) 8
B) 80
C) 800
D) Answer_4_(optional)

11. Првиот собирок е 387, а вториот 35.Збирот е
A) 322
B) 422
C) 522
D) Answer_4_(optional)

12. (456%2b22)-245=
A) 233
B) 333
C) 234
D) Answer_4_(optional)

13. Мирко имал 497 денари , Јана 23 денари помалку од него. Потрошила 70 денари.Колку и останале?
A) 440
B) 44
C) 404
D) Answer_4_(optional)

14. Равенката х - 280 = 458 се решава со изразот
A) 458 - 280
B) 458 %2b 280
C) 280 - 458
D) Answer_4_(optional)

15. Рамнина е
A) неограничена рамна површина
B) ограничена рамна површина
C) ниедно
D) Answer_4_(optional)

16. Низ две точки може да поминат
A) една права
B) две прави
C) безброј прави
D) Answer_4_(optional)

17. Отсечките се бележат со
A) мали латински букви
B) големи кирилични букви
C) големи латинични букви
D) Answer_4_(optional)

18. Помал од прав агол е
A) тап
B) остар
C) рамен
D) Answer_4_(optional)

19. Кај многуаголникот бројот на страните со бројот на аглите се
A) различни
B) помал
C) еднакви
D) Answer_4_(optional)

20. Паралелните прави имаат
A) една заедничка точка
B) немаат заеднички точки
C) безброј точки
D) Answer_4_(optional)

21. Триаголник кој има две еднакви страни по должина се вика
A) рамнокрак
B) рамностран
C) разностран
D) Answer_4_(optional)

22. Триаголникот кој што има само остри агли е
A) тапоаголен
B) правоаголен
C) остроаголен
D) Answer_4_(optional)

23. Операцијата собирање на еднакви множители е
A) собирање
B) одземање
C) множење
D) Answer_4_(optional)

24. Резултатот на задачата 481- 700 * 0 =
A) 481
B) 482
C) 483
D) Answer_4_(optional)

25. Ако од бројот 420 да се одземе производот на броевите 6 и 17 ќе се добие
A) 315
B) 318
C) 319
D) Answer_4_(optional)

26. Вредноста на изразот 710 :5 %2b 365 е
A) 502
B) 508
C) 507
D) Answer_4_(optional)

27. ( 1000 - 500 ) :5 %2b 9 =
A) 109
B) 119
C) 104
D) Answer_4_(optional)

28. Кој број треба да се зголеми 5 пати за да се добие 50
A) 12
B) 10
C) 11
D) Answer_4_(optional)

29. Со кој броен израз правилно е поставена задачата Збирот на броевите 386 и 426 намали го 2 пати!
A) ( 386 %2b 426 )* 2 =
B) ( 386 - 426 ) : 2 =
C) ( 386 %2b 426 ) : 2 =
D) Answer_4_(optional)

30. Решение на задачата 195 : 3 е
A) 65
B) 165
C) 605
D) Answer_4_(optional)

31. Бројот под дробната црта се вика
A) броител
B) именител
C) делител
D) Answer_4_(optional)

32. Од дропките една петина , три петини и две петини најголема е
A) една петина
B) три петини
C) две петини
D) Answer_4_(optional)

33. 256 %2b124 = 124 %2b 256 Со исказот е искажано
A) комутативно својство
B) комуникативно својство
C) асоцијативно својство
D) Answer_4_(optional)

34. 9 часови имаат минути
A) 108
B) 270
C) 540
D) Answer_4_(optional)

35. Патеката за велосипедисти Коле ја поминал за 54 минути и 24 секунди, а Сара за 54 минути и 31 секунда. За колку е кој побрз?
A) за 7 секунди Сара
B) за 7 секунди Коле
C) за 7 секунди , исти се
D) Answer_4_(optional)

36. Кате и Иво се близнаци.Двајцата имаат по 18 години. Колку години ќе имаат двајцата заедно по 8 години?
A) 50
B) 52
C) 54
D) Answer_4_(optional)

37. На годините 700 , колку години недистасуваат до милениум?
A) 300
B) 700
C) 100
D) Answer_4_(optional)

38. 10 центиметри има во
A) 2 метри
B) 1 метар
C) 1 дециметар
D) Answer_4_(optional)

39. Во 1 метар има милиметри
A) 100
B) 1000
C) 10
D) Answer_4_(optional)

40. Мерна единица за маса е
A) метар
B) литар
C) килограм
D) Answer_4_(optional)

41. 7 dm 4 cm е еднакво на колку mm
A) 740 mm
B) 74 mm
C) 704 mm
D) Answer_4_(optional)

42. Во продавницата се продале 156 кифли , переци за 28 повеќе од кифли, а крофни колку кифли и переци заедно.Колку вкупно парчиња се продале?
A) 860
B) 680
C) 68
D) Answer_4_(optional)

43. Мерка за течност е
A) метар
B) килограм
C) литар
D) Answer_4_(optional)

44. Еден автомобил поминува 100 km со 8 литри бензин. Колку km ќе помине автомобилот со 56 литри бензин?
A) 700 km
B) 800 km
C) 70 km
D) Answer_4_(optional)

45. Еден килограм има колку dag
A) 10 dag
B) 100 dag
C) 1000 dag
D) Answer_4_(optional)

46. Еден литар има колку децилитри?
A) 10 dl
B) 100 dl
C) 1000 dl
D) Answer_4_(optional)

47. Еден слон пие 25 литри вода дневно. Колку литри вода ќе испие слонот за 8 денови?
A) 100
B) 200
C) 800
D) Answer_4_(optional)

48. Овоштарот собрал 555 kg круши и 445 kg јаболка.Дали собрал 1 t овошје?
A) повеќе
B) помалку
C) 1 тон
D) Answer_4_(optional)

49. Ако множителите различно се групираат производот не се менува е
A) асоцијативно својство
B) комутативно својство
C) дистрибутивно својство
D) Answer_4_(optional)
.