Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Ristsõna

Author:
Description:
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Crossword hints:
puidu, puidutöötlemise jäätmete, põllumajandussaaduste tootmise jäätmete vms põletamisel vabanev energiahulk, suure metaanisisaldusega gaas, mis tekib taimse ja loomse päritoluga heitmete anaeroobsel lagunemisel prügilates, gaasiline, vedel- või tahkekütus, mille energiakandja on elusorganismide toodetud orgaaniline aine, elusainega seotud protsesside paiknemisala Maal ja selle ümber, ainete, vibratsiooni, soojuse või müra otsene või kaudne väljutamine käitise saasteallikast õhku, vette või pinnasesse., süsteemi (objekti) liikumise üldine mõõt; objekti võime teha tööd, elektri-, soojus- või muu energia, mis on saadud fossiilkütuse baasil., aastatuhandete jooksul maapõue ladestunud ja seal teisenenud põlev orgaaniline aine, atmosfääri paisatav gaasiline heide, inimtegevuses moodustunud, oma tekkimise ajal või tekkekohas kasutuselt kõrvaldatud ained, esemed või nende jäägid, mis on tekkekohas kõlbmatud, võivad aga mujal või muuks otstarbeks kasulikuks osutud, tegevus, mis hõlmab jäätmete kogumist, vedu, taaskasutamist ja kõrvaldamist., inimtegevusest puutumatuna hoitav või erinõuete kohaselt kasutatav ala, kus säilitatakse, kaitstakse, taastatakse, uuritakse või tutvustatakse loodust., infrapunast e soojuskiirgust neelavad gaasid, liiklemine jalgsi, jalgrattaga, rulluiskudega, rulaga, ratastooliga, talvel ka suuskadega jne., tegevusega eeldatavalt kaasnev vahetu või kaudne mõju inimese tervisele ja heaolule, keskkonnale, kultuuripärandile või varale., elukeskkonna seisundi ja muutuste (sh inimtekkeliste) jälgimine ja registreerimine, esmärgiga prognoosida keskkonnaseisundi muutusi tulevikuks ning saada lähteandmeid strategiate, kavade ja planeering, keskkonna kasutusõiguse hind., pikaajalise statistilise ilmastikurežiimi muutumine., enamasti territoriaalselt määratletud inimeste kooslus, keda ühendavad näiteks ajalugu, sugulussidemed, ühistegevus, ühesugused väärtused ja eluviis. , toote (nt klaaspudel) korduv kasutamine algotstarbeks., looduskeskkonna, elurikkuse ja loodusvarade jätkusuutlikkuse tagamine, nende hooldamine ja taastamine, loodusliku tekkega aine või protsess, mida inimene kasutab toorainena, energiaallikana või muul viisil, piirkond, mis kestva inimtegevuse mõjul on muutunud, kultuuristatud., gaas, mida leidub nii stratosfääris (u 90%25 kogu atmosfääris olevast kogusest) kui ka troposfääris (u 10%25)., inimtegevusest põhjustatud ainete, vibratsiooni, soojuse, kiirguse või müra otsene või kaudne kandumine õhku, vette või pinnasesse, nii et see võib ohustada inimese tervist või keskkonnaseisundit, põh, seade soojuse ülekandmiseks külmemast kehast soojemasse., õhuvoolu kineetiline energia, mida tuulejõuseadme vahendusel saab kasutada näiteks elektri tootmiseks., aatomituuma siseenergia.,

Crossword words:
KERGLIIKLUS, KESKKONNATASU, KASVUHOONEGAASID, KOGUKOND, LOODUSKAITSE, FOSSIILENERGIA, TUULEENERGIA, BIOKÜTUS, JÄÄTMED, BIOGAAS, FOSSIILKÜTUS, JÄÄTMEKÄITLUS, KLIIMAMUUTUS, ENERGIA, EMISSIOON, LOODUSVARA, KAITSEALA, SAASTUS, OSOON, KESKKONNASEIRE, BIOSFÄÄR, KESKKONNAMÕJU, MAISTU, KORDUVKASUTUS, TUUMAENERGIA, HEITGAAS, SOOJUSPUMP,
.