Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

ABB - Jens

Author: Kruit Jens
Description:
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. Fair-play-beginsel
1. Burgemeester
2. college van Gedeputeerde Staten
3. Motiveringsbeginsel
4. Rechtszekerheidsbeginsel
5. Gelijkheidsbeginsel
6. Zorgvuldigheidsbeginsel
7. Specialiteitsbeginsel
8. Algemene kinderbijslagwet
9. Algemene Ouderdoms Wet
10. Vertrouwensbeginsel
11. Ministeriële regelingen
12. Evenredigheidsbeginsel
13. Legaliteitsbeginsel
14. Eilandsverordeningen
15. Verbod van détournement de pouvoir

Answers:
0. orgaan van een rechtspersoon krachtens publiekrecht ingesteld
1. De overheid moet een besluit zorgvuldig voorbereiden en nemen
2. de overheid een eerlijk orgaan is dat iedereen met gelijkwaardigheid behandelt.
3. De overheid moet haar besluiten goed motiveren
4. Wet in formeel en materiële zin
5. Dat je erop mag vertrouwen dat de overheid een bepaald besluit neemt
6. De overheid moet het besluiten begrijpelijk formuleren
7. De lasten moeten niet zwaarder zijn, dan het belang.
8. Wet in formeel en materiële zin
9. Een bestuursorgaan behartigt alleen belangen die bij zijn functie horen
10. orgaan van een rechtspersoon krachtens publiekrecht ingesteld
11. De overheid moet gelijke gevallen op gelijke wijze behandelen
12. Wet in materiële zin
13. Een orgaan mag zijn bevoegdheid alleen gebruiken waarvoor die bevoegdheid is
14. Wet in materiële zin
15. Er is geen bevoegdheid zonder grondslag in wet of Grondwet.
.