Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

hrvatski jezik, vježba

Author: Matosevic Ivana
Description:
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Quiz:

1. Samo u riječima nedostaje, neću, nemoj i nemam pišemo NE zajedno sa drugim riječima.
A) TRUE
B) FALSE

2. Imenice su # # kojima imenujemo bića, stvari i pojave.
A) riječi
B) rečenice
C) slova
D) rječce

3. Koja riječ je netočno napisana?
A) nisam
B) nigdje
C) neželim
D) nikuda

4. U rečenici: UVIJEK TREBA NAĆI VRIJEME ZA OBITELJ. odredi imenice.
A) treba
B) uvijek
C) naći
D) obitelj

5. Volišli pse?
A) TRUE
B) FALSE

6. Da li si vidio tramvaj?
A) TRUE
B) FALSE

7. Rečenicu pretvori u upitnu: PUŠE VJETAR.

8. Rečenicu pretvori u upitnu. DOLAZI HLADNO VRIJEME.

9. Koliko otvornika ima riječ LIVADA?
A) 6
B) 3
C) 4
D) 2

10. Koliko zatvornika ima riječ ČIČAK?
A) 2
B) 3
C) 5
D) 1

11. Pravilno rastavi riječ SEMAFOR na slogove koristeći -

12. Koliko je slova u riječi abeceda?
A) 7
B) 30
C) 5
D) 25

13. Koja od navedenih riječi nije pravilno rastavljena na slogove? SI-RE-NA, DAN, PR-O-LJE-ĆE, SLI-KA
A) sirena
B) dan
C) proljeće
D) slika
.