Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Excel - oral exam

Author: Gradecak Drago
Description:
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Quiz:

1. Nadopuni rečenicu. Brojčani podaci bit će poravnati uz # rub ćelije.
A) desni

2. Nadopuni rečenicu. Formula započinje znakom #.
A) =, jednakosti

3. Koji od navedenih oblika ne predstavlja pokazivač miša u programu Excel?
A) crni križić
B) crni križić sa četiri strelice
C) strelica
D) crni križić s tri strelice

4. Kojim se redoslijedom izvode operacije u formuli u Excelu?
A) zbrajanje i množenje ispred oduzimanja i dijeljenja
B) dijeljenje i zbrajanje ispred oduzimanja i množenja
C) dijeljenje i množenje ispred zbrajanja i oduzimanja
D) Answer_4_(optional)

5. Excelova datoteka još se naziva i radni list.
A) TRUE
B) FALSE

6. Adresa ćelije, npr. E10 naziva se #.
A) apsolutna adresa
B) relativna adresa
C) Answer_3_(optional)
D) Answer_4_(optional)

7. Adresa ćelije, npr. $E$10 naziva se #.
A) relativna adresa
B) apsolutna adresa
C) Answer_3_(optional)
D) Answer_4_(optional)

8. Želimo oduzeti 2 broja koji se nalaze u ćelijama A1 i B2. U ćeliji A1 nalazi se broj 8, a u ćeliji B2 nalazi se broj 10. Rezultat mora biti prirodni broj. Upišite točan oblik formule koji treba biti vidljiv u traci formule da bismo dobili rezultat koji je prirodni broj. #.
A) =b2-a1, =b2 - a1

9. Zaglavlje stupaca i zaglavlje redaka ubrajaju se u dijelove prozora programa Excel.
A) TRUE
B) FALSE

10. Pokazivač miša u obliku crnog križića ubraja se u dijelove prozora programa Excel.
A) TRUE
B) FALSE

11. Kako možemo potvrditi unos podataka u ćeliju? Označite točne odgovore.
A) Znakom x na traci formule
B) Kvačicom na traci formule
C) Tipkom Enter
D) tipkom Esc

12. Za prelamanje teksta treba istodobno pritisnuti tipke #.
A) ALT %2b delete
B) ALT %2b ctrl
C) ALT %2b enter
D) ALT %2b shift

13. MS Excel je višenamjenski tablični kalkulator.
A) TRUE
B) FALSE

14. Osnovni tipovi podataka koje možemo upisati u ćelije su brojevi, tekst i #.
A) formule, formula

15. Upišite operator množenja u Excel-u. #.
A) *

16. Ako je na sadržaju neke ćelije koji glasi 85%25 primijenjena kategorija oblikovanja koja se zove Kategorija postotak, tada je na sadržaju ćelije koji glasi 85 kn primijenjena kategorija oblikovanja koja se zove #.
A) valuta, valutna, valutna kategorija

17. Sadržaju neke ćelije (npr. tekstu) može se promijeniti smjer, tj. orijentacija za 45 stupnjeva.
A) TRUE
B) FALSE

18. Sadržaju neke ćelije (npr. tekstu) može se promijeniti smjer, tj. orijentacija za 370 stupnjeva.
A) TRUE
B) FALSE

19. Susjedne ćelije možemo popunjavati na dva načina. To su:
A) kopiranje i premještanje sadržaja
B) kopiranje sadržaja i stvaranje niza sadržaja
C) stvaranje niza sadržaja i premještanje sadržaja
D) kopiranje i lijepljenje sadržaja

20. Kod kratkoga datuma nakon godine dolazi točka.
A) TRUE
B) FALSE

21. Datum 26.studeni 2015. naziva se kratki datum.
A) TRUE
B) FALSE

22. Broj u Excel-u može biti prikazan u obliku vrijednosti broja, datuma i #.
A) vremena
.