Online teaching



To use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .













































































































Matematika godisen

Author: durtanoska natasa
Description:
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Quiz:

1. Лејла замислила некој број. Кога го собрала тој број со 257 го добила бројот 630. Кој број го замислила Лејла?
A) 887
B) 373
C) 383
D) 393

2. Колку време поминало од 9 часот и 14 минути до 13 часот и 35 минути?
A) 5 часа и 21 минута
B) 4 часа и 49 минути
C) 22 часа и 21 минута
D) 4 часа и 21 минути

3. Симона во книжарница носела 500 денари. Купила збирка за 190 денари, шестар за 180 и блокче 30 денари. Според цените колку денари и останале?
A) 400
B) 0
C) 90
D) 100

4. Збирот на три броја е 800. Првиот број е 200, вториот е за 100 поголем од првиот. Колку е третиот собирок?
A) 100
B) 200
C) 300
D) 110

5. Со која од долунаведените изразравенки може да се запише реченицата: Ако неој број се зголеми за 153 Ќе се добие бројот 705.
A) х%2b153=705
B) 705-153=х
C) х-705=153
D) х-153=705

6. Воочи ги елементите на множеството М={3,5,,6,9}
A) Бројот 7 припаѓа на мнаожеството М
B) Бројот 6 не припажа на множествот М
C) Бројот 9 не припаѓа на множеството М
D) Бројот 5 припаѓа на мноеството М

7. Јорго има 500 денари, а Зуица 270 денари. Кога Јорго и вратил 100 денари што и ги должел, заедно ќе имаат:
A) 770
B) 870
C) 670
D) 370

8. Колку од аглите на триаголникот ABC треба да бидат прави за тој да биде правоаголен?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4

9. Две различни прави се сечат ако
A) немаат заедничка точка
B) има најмалку две заеднички толчи кои се викаат пресек
C) имаат една заедничка толка
D) имаат бесконечно многу заеднички точки

10. Темето на аголот MNP е означено со точката
A) М
B) N
C) P
D) O

11. Тапиот агол е
A) поголем од правиот
B) помал од правиот
C) еднаков со правиот
D) спротивен од правиот

12. Збирот на должините на еден рамнострантриаголник е 21 цм. Колку изнесува должината на една негова страна?
A) 3
B) 21
C) 12
D) 7

13. Каков е аголот кој може да се подели на прав и на остар агол?
A) прав
B) крив
C) тап
D) остар

14. Точката С лежи меѓу точките А и В. Ако должината на отсечката АВ = 12 цм, а должината на отсечката ВС = 5 цм, тогаш отсечката АС е:
A) 5 цм
B) 7 цм
C) 12 цм
D) 17 цм

15. Колку прави определуваат три точки што не лежат на иста права?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4

16. Какви се помеѓу себе еден хоризонтален и еден вертикален раб на LCD телевизор?
A) прави
B) нормални
C) паралелни
D) еднакви

17. Тиаголникот АВС е рамнокрак. Ако страната АВ е основа а страната АС е 10 цм, колку е страната ВС?
A) 10 цм
B) 20 цм
C) 30 цм
D) 40 цм

18. Каков агол зафаќаат стрелките на часовникот ако тој покажува 3 часот?
A) прав
B) тап
C) нормален
D) остар

19. Кој од броевите не може да биде остаток при делењето со бројот 5?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5

20. Количникот на најголемиот трицифрен број и најголемиот едноцифрен број е:
A) 100
B) 101
C) 111
D) 10

21. Колку е остатокот кој се добива при делењето на бројот 256 со 3?
A) 0
B) 1
C) 2
D) 3

22. Вредноста на изразот 624:6 %2b 3*123 е
A) 104
B) 473
C) 369
D) 265

23. Со која равенка ќе се претстави реченицата: Кој број го замислила Санела ако замислениот број го зголемила 9 пати и го добила збирот на броевите 59 и 13?
A) х%2b9=(59%2b13)
B) х:9=(59%2b13)
C) х-9=(59%2b13)
D) х*9=(59%2b13)

24. Во една конфекција работат 516 работници. Половина од нив и уште 30 повеќе се мажи. Колку жени работат во конфекцијата?
A) 357
B) 546
C) 228
D) 258

25. Колку години има во еден милениум?
A) 10
B) 100
C) 1000
D) 1

26. Колку минути има во 4 часа?
A) 400
B) 240
C) 600
D) 420

27. Зоран пие половина литар млеко на ден. Тоа се две чаши што собираат по
A) 2 дл
B) 2,5 дл
C) 250 дл
D) 2 л

28. Разликата меѓу најголемиот трицифрен број и најмалиот двоцифрен број е :
A) 989
B) 999
C) 990
D) 998

29. Колку полни чаши од 2 дл треба да се наполни шише од 2 л?
A) 1
B) 5
C) 10
D) 20

30. Ако должината на отсечката ВС е 7 цм, колку е должината на отсечката СВ?
A) 1 цм
B) 7 цм
C) 7 мм
D) 10 цм

31. На секоја права лежат
A) само две точки
B) бесконечно многу точки
C) само две точки
D) ниту една точка

32. Колку изнесува бројот на елементите на множеството А од сите двоцифрени броеви чија цифра на дестки е бројот 1?
A) 1
B) 10
C) 11
D) 21

33. Со која равенка ќе се претстави реченицата: Кој број треба да се намали три пати за да се добие бројот 124?
A) 124Ч3=х
B) х-3=124
C) х*3=124
D) х:3=124

34. Вредноста на изразот 115 %2b 25*5 е
A) 720
B) 240
C) 140
D) 420

35. Период од 100 години се вика
A) деценија
B) век
C) милениум
D) декада

36. кој број треба да се запише на празното место во изразот: 78%2b(362%2b278)=(_______ %2b 362)%2b278
A) 718
B) 78
C) 640
D) 278

37. Разликата на броевите 921 и 497 зголеми ја двапати!
A) 848
B) 424
C) 428
D) 884

38. Која од фигурите е ограничена само од рамни површини
A) пирамида
B) конус
C) цилиндар
D) топка

39. Броевите 631, 632, 633, ....639, 640 се од
A) четврта стотка
B) петтата стотка
C) шестата стотка
D) седмата стотка

40. Кој број ќе се добие ако од нивниот производ се одземе нивниот количник?
A) 666
B) 219
C) 74
D) 592

41. Која од наведените мерни единици не е мерна единица за маса?
A) даг
B) кг
C) дл
D) г

42. Верче купила 10 лименки сок од по 2 дл. Колку литри сок купила Верче?
A) 2 л
B) 20 л
C) 10 л
D) 12 л

43. За да стигне Марко до училиштето половина пат поминал со автомобил, а остатокот од 432 метри пешачел. Колку е оддалечено училиштето од неговиот дом?
A) 684 м
B) 846 м
C) 648 м
D) 864 м

44. Определи кој број треба да се запише во квадратчето 5дм7цм?
A) 57 дм
B) 57 мм
C) 57 цм
D) 57 м

45. Цифрата 8 го покажува бројот на стотки во бројот
A) 288
B) 822
C) 228
D) 282

46. Бројот 650 правилно запишансо зборови е
A) шесто и пеесет
B) шестотини и пеесет
C) шесто и педесет
D) шестотини и педесет

47. од два града два автобуса тргнале истовремено.До моментот на средбата едниот поминал 200 км, а другиот 20 км помалку. колку се оддалечени помежу себе двата града?
A) 280 км
B) 420 км
C) 380 км
D) 220 км

48. Која од фигурите е валчеста?
A) квадар
B) топка
C) пирамида
D) коцка

49. Каков агол зафаѓаат стрелките на часовникот ако тој покажува 14 часот и 30 минути?
A) прав
B) тап
C) остар
D) рамен

50. Колку агли на триаголникот треба да бидат остри за тој да биде остроаголен?
A) 1
B) 2
C) 3
D) само тој кај основата

51. Ако на кеој производ пишува: употребливо 6 месеци тоа е
A) половина година
B) третина од годината
C) четвртина од годината
D) една шестина од годината

52. Определи колку изнесува 9 минути и 15 секунди?
A) 69 секунди
B) 915 секунди
C) 105 секунди
D) 96 секунди

53. Која од дропите е најголема/
A) 4/9
B) 2/9
C) 7/9
D) 5/9

54. Ако пицата е поделена на осум еднакви делови, а се изел само еден дел колкав дел останал?
A) една осмина
B) седум осмини
C) половина од пицата
D) помалиот дел од пицата

55. Која од дропките има именител 10?
A) две десетини 2/10
B) две петини 2/5
C) десет дванаесетини 10/12
D) десет половини 10/2

56. која од дропките има броител 5?
A) пет десетини 5/10
B) четири петтини 4/5
C) две третини 2/3
D) една петтина 1/5

57. Збир се множи со број така што секој од собироците се множи со тој број, а добиените производи се собираат. Ова својство е
A) асоцијативно својство
B) комутативно својство
C) групирање на множител со собирок
D) дистрибутивно својство-множење на збир со број

58. Ако имаме дропка 3/8 колкав дел треба да се обои?
A) 3 дела
B) 8 дела
C) 5 дела
D) целата фигура

59. Бројот 728 е претходник на бројот
A) 727
B) 729
C) 726
D) 725

60. Позициона вредност на цифрата 6 во бројот 761 е
A) 6Е
B) 6С
C) 6Д
D) 66

61. Збиот 100%2b100%2b 100%2b 100%2b 100%2b 100%2b100%2b100 претстави го како производ
A) 10*80
B) 7*100
C) 1000*8
D) 8*100
.