Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Krzyżówka logistyka

Author: Solange Martha
Description:
Keywords: logistics, , , , , , online teaching

Content:
Crossword hints:
Rozszerzenie działalności przedsiębiorstwa i przejście od rynku krajowego na rynki obce., Zdolność wytarzania i sprzedawania konkurencyjnych produktów, tak na rynku krajowym, jak i na rynkach zagranicznych, przy rosnących dochodzie realnym., Ma miejsce wówczas, gdy choć jedna z funkcji zarządzania realizowana jest wspólnie pomiędzy dwoma firmami europejskimi., Racjonalne, naukowe przewidywanie przyszłych zdarzeń., Metoda zarządzania polegająca na systematycznym porównaniu przedsiębiorstwa z konkurentami lub firmami wiodącymi w danej branży., Ogół procesów prowadzących do coraz większej współzależności i integracji państw, społeczeństw, gospodarek i kultur, czego efektem jest tworzenie się „jednego świata”., Ma na celu sprawne sterowanie procesami logistycznymi dla osiągnięcia założonego ich poziomu, wykorzystując przy tym działania z zakresu planowania, organizowania i kontrolowania., Osoba fizyczna lub prawna zajmująca się transportem towarów z miejsca ich nadania do miejsca ich przeznaczenia, z wykorzystaniem różnych gałęzi transportu., Wytwór o określonej konstrukcji, którego zadaniem jest zabezpieczenie towaru lub otoczenia w trakcie transportu i przechowywania. , Działalność polegająca na organizowaniu przewozu towaru., Wszystko co może być oferowane na rynku, Proces fizycznego kompletowania zamówienia w magazynie (zbierania produktów zgodnie ze specyfikacją i formowania z nich jednostki ładunkowej, najszczęściej paletowej)., Miejsce przechowywania zapasów., Krzywa przedstawiająca graficzną ilustrację klasyfikacji ABC., Zapas dóbr, które nie będą już wykorzystywane., Celowo zorganizowany i połączony zespół takich elementów (podsystemów) jak: produkcja, transport, magazynowanie, odbiorca – wraz z relacjami między nimi zachodzącymi oraz ich własnościami, warunkujący, Podniesiona platforma, przeznaczona do przenoszenia i składowania towarów, Budowla (lub część budowli) przeznaczona do tymczasowego składowania materiałów sypkich., Ilość dóbr, które dostawcy są gotowi dostarczyć na określonym rynku, w określonym czasie i przy danej cenie., Metoda bezstykowej identyfikacji., Paleta o wymiarach 1200 x 800 x 144 mm., System wspomagający współpracę z klientami., Dokument potwierdzający wydanie towaru z magazynu na zewnątrz., Ogół czynności rachunkowych zamierzających do sporządzenia szczegółowego spisu z natury składników majątkowych i źródeł ich pochodzenia na określony dzień. , Forma kooperacji eksportowej, polegająca na współpracy z innym lokalnym bądź zagranicznym podmiotem w celu wykorzystania jego kanałów dystrybucji., Wszelkiego rodzaju zmiany położenia materiałów w przepływie od momentu ich przyjęcia do momentu wydania w obrębie określonego obiektu, obejmujące przyjęcie, transport wewnętrzny, składowanie, pakowani, Przewóz wykonywany pojazdem samochodowym zarejestrowanym za granicą lub przez przedsiębiorcę zagranicznego między dwoma miejscami położonymi na terytorium danego państwa., Przedsiębiorstwo usługowe, którego celem działalności jest świadczenie usług logistycznych., Jest stworzona przez producenta, ale może być zdefiniowana tylko przez końcowego użytkownika i ma sens tylko, gdy dotyczy określonego wytworu, który zaspokaja jego potrzeby, przy określonej cenie, mie, Opłata za przewóz towarów drogą morską., Reguła 80/20, która stanowi podstawę klasyfikacji ABC., Wyrażone w pieniądzu celowe zużycie środków gospodarczych i usług oraz wynagrodzenie za prace poniesione w określony czasie., System kolejkowy „pierwsze przyszło - pierwsze wyszło%27%27., System komputerowy do wspomagania zarządzania magazynem., Oznaczanie produktów., Dobra gwarantuje sprawną wymianę niezbędnych informacji pomiędzy kooperantami w celu efektywnej realizacji poszczególnych działań., Strefa magazynu, w której przyjmowany jest towar., Dwustronne zestawienie w ujęciu wartościowym, zasobów majątkowych i źródeł ich pochodzenia sporządzone na określony dzień., System kolejkowy ,,ostatnie przyszło – pierwsze wyszło”., Terminowość, regularność i akuratność dostaw., Przyjmowana w strefie przyjęć., Konwencja dotycząca wykonywania międzynarodowego transportu drogowego., Proces planowania, realizowania i kontrolowania sprawnego i efektywnego ekonomicznie przepływu surowców, materiałów, wyrobów gotowych oraz odpowiedniej informacji z punktu pochodzenia do punktu ko, Strefa magazynu, z której towar jest wydawany na zewnątrz.,

Crossword words:
MANIPULACJA, EUROLOGISTYKA, MAGAZYN, BILANS, CMR, PRODUKT, SILOS, KABOTAŻOWY, PICKING, NIEZAWODNOŚĆ, PARETO, PROGNOZOWANIE, KONKURENCYJNOŚĆ, ZBĘDNY, BENCHMARKING, DOSTAWA, FRACHT, INWENTARYZACJA, LOGISTYKA, PIGGYBACKING, RFID, WZ, PRZEWOŹNIK, ETYKIETOWANIE, SYSTEM, INTERNACJONALIZACJA, PODAŻ, LIFO, SPEDYCJA, KOSZT, FIFO, LORENZA, ASO, WARTOŚĆ, GLOBALIZACJA, ZARZĄDZANIE, KOMUNIKACJA, PALETA, WMS, PRZYJĘĆ, OPERATOR, OPAKOWANIE, WYDAŃ,
.