Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Arvutamine 20 piires

Author: Pahk Terje
Description: Arvuta. Ühenda omavahel sobivad tehted.
Keywords: arvutamine, , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. 7%2b 4
1. 15%2b 4
2. 15- 3
3. 5%2b 0
4. 7%2b 7
5. 9%2b 8
6. 8- 2
7. 19- 4
8. 9- 2
9. 18- 5
10. 13%2b 7
11. 14%2b 2
12. 19- 1
13. 12- 4
14. 19- 10
15. 3%2b 7

Answers:
0. 2%2b 6
1. 19- 2
2. 19- 3
3. 8%2b 4
4. 11%2b 4
5. 15- 4
6. 16- 6
7. 1%2b 5
8. 20- 0
9. 19- 14
10. 9%2b 9
11. 16- 2
12. 20- 1
13. 8%2b 1
14. 2%2b 5
15. 5%2b 8
.