Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Arvutamine 20 piires

Author: Pahk Terje
Description: Arvuta. Ühenda omavahel sobivad tehted.
Keywords: arvutamine, , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. 7%2b 4
1. 14%2b 2
2. 12- 4
3. 13%2b 7
4. 19- 1
5. 9%2b 8
6. 5%2b 0
7. 19- 10
8. 19- 4
9. 7%2b 7
10. 15%2b 4
11. 18- 5
12. 8- 2
13. 3%2b 7
14. 15- 3
15. 9- 2

Answers:
0. 5%2b 8
1. 20- 0
2. 15- 4
3. 19- 14
4. 1%2b 5
5. 20- 1
6. 16- 2
7. 8%2b 1
8. 2%2b 6
9. 2%2b 5
10. 16- 6
11. 19- 2
12. 9%2b 9
13. 8%2b 4
14. 11%2b 4
15. 19- 3
.