Online teaching



To use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .













































































































Arvutamine 20 piires

Author: Pahk Terje
Description: Arvuta. Ühenda omavahel sobivad tehted.
Keywords: arvutamine, , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. 14%2b 2
1. 12- 4
2. 13%2b 7
3. 18- 5
4. 7%2b 7
5. 19- 1
6. 9%2b 8
7. 9- 2
8. 19- 4
9. 3%2b 7
10. 15%2b 4
11. 8- 2
12. 15- 3
13. 19- 10
14. 7%2b 4
15. 5%2b 0

Answers:
0. 5%2b 8
1. 16- 6
2. 19- 14
3. 20- 1
4. 1%2b 5
5. 2%2b 5
6. 19- 3
7. 11%2b 4
8. 9%2b 9
9. 20- 0
10. 8%2b 4
11. 8%2b 1
12. 15- 4
13. 16- 2
14. 2%2b 6
15. 19- 2
.