Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Arvutamine 20 piires

Author: Pahk Terje
Description: Arvuta. Ühenda omavahel sobivad tehted.
Keywords: arvutamine, , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. 9%2b 8
1. 15%2b 4
2. 3%2b 7
3. 19- 10
4. 19- 4
5. 9- 2
6. 8- 2
7. 19- 1
8. 7%2b 7
9. 13%2b 7
10. 12- 4
11. 7%2b 4
12. 18- 5
13. 14%2b 2
14. 15- 3
15. 5%2b 0

Answers:
0. 20- 1
1. 2%2b 6
2. 19- 14
3. 1%2b 5
4. 8%2b 4
5. 16- 2
6. 20- 0
7. 19- 3
8. 5%2b 8
9. 19- 2
10. 11%2b 4
11. 2%2b 5
12. 8%2b 1
13. 9%2b 9
14. 15- 4
15. 16- 6
.