Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Arvutamine 20 piires

Author: Pahk Terje
Description: Arvuta. Ühenda omavahel sobivad tehted.
Keywords: arvutamine, , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. 3%2b 7
1. 5%2b 0
2. 15- 3
3. 7%2b 4
4. 14%2b 2
5. 19- 4
6. 18- 5
7. 8- 2
8. 19- 1
9. 7%2b 7
10. 9%2b 8
11. 13%2b 7
12. 19- 10
13. 12- 4
14. 15%2b 4
15. 9- 2

Answers:
0. 19- 14
1. 5%2b 8
2. 16- 2
3. 20- 1
4. 19- 2
5. 16- 6
6. 8%2b 4
7. 1%2b 5
8. 2%2b 6
9. 9%2b 9
10. 8%2b 1
11. 15- 4
12. 19- 3
13. 2%2b 5
14. 11%2b 4
15. 20- 0
.