Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Arvutamine 20 piires

Author: Pahk Terje
Description: Arvuta. Ühenda omavahel sobivad tehted.
Keywords: arvutamine, , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. 14%2b 2
1. 7%2b 7
2. 12- 4
3. 9%2b 8
4. 9- 2
5. 8- 2
6. 3%2b 7
7. 13%2b 7
8. 19- 4
9. 15%2b 4
10. 19- 10
11. 5%2b 0
12. 15- 3
13. 7%2b 4
14. 18- 5
15. 19- 1

Answers:
0. 15- 4
1. 19- 3
2. 19- 14
3. 5%2b 8
4. 16- 6
5. 2%2b 6
6. 9%2b 9
7. 19- 2
8. 8%2b 1
9. 20- 1
10. 1%2b 5
11. 11%2b 4
12. 20- 0
13. 8%2b 4
14. 16- 2
15. 2%2b 5
.