Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Arvutamine 20 piires

Author: Pahk Terje
Description: Arvuta. Ühenda omavahel sobivad tehted.
Keywords: arvutamine, , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. 7%2b 7
1. 5%2b 0
2. 19- 1
3. 12- 4
4. 14%2b 2
5. 9%2b 8
6. 3%2b 7
7. 7%2b 4
8. 18- 5
9. 19- 10
10. 13%2b 7
11. 15- 3
12. 19- 4
13. 8- 2
14. 15%2b 4
15. 9- 2

Answers:
0. 19- 14
1. 16- 2
2. 8%2b 4
3. 11%2b 4
4. 2%2b 6
5. 19- 3
6. 9%2b 9
7. 20- 1
8. 1%2b 5
9. 20- 0
10. 5%2b 8
11. 15- 4
12. 16- 6
13. 8%2b 1
14. 2%2b 5
15. 19- 2
.