Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Arvutamine 20 piires

Author: Pahk Terje
Description: Arvuta. Ühenda omavahel sobivad tehted.
Keywords: arvutamine, , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. 18- 5
1. 9%2b 8
2. 3%2b 7
3. 14%2b 2
4. 7%2b 7
5. 15- 3
6. 9- 2
7. 19- 10
8. 19- 1
9. 7%2b 4
10. 13%2b 7
11. 15%2b 4
12. 12- 4
13. 19- 4
14. 5%2b 0
15. 8- 2

Answers:
0. 19- 3
1. 15- 4
2. 19- 2
3. 11%2b 4
4. 19- 14
5. 20- 0
6. 9%2b 9
7. 16- 6
8. 16- 2
9. 8%2b 4
10. 8%2b 1
11. 1%2b 5
12. 2%2b 6
13. 20- 1
14. 2%2b 5
15. 5%2b 8
.